Już za:

12-13 października 2019, Hala Urania, Olsztyn

Olsztyńskie Targi Nieruchomości
& Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

Standard zabudowy

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pod­sta­wo­wym stan­dar­dem zabu­dowy sto­isk tar­go­wych, który jest uznany za naj­wyż­szy wśród wszyst­kich imprez kon­ku­ren­cyj­nych w branży nieruchomości.

Stan­dard powierzchni zabu­do­wa­nej w sys­te­mie OCTANORM

Specyfikacje

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do stoiska:

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do Spisu Inwe­sty­cji (Prze­wod­nik Targowy):

Informacje techniczne

Ter­min Tar­gów: 12- 13 października 2019 r.
Nazwa obiektu: Hala Urania
Adres: Olsztyn, ul. Piłsudskiego 44

Godziny otwar­cia dla Zwie­dza­ją­cych: sobota 10.00 — 16.00; nie­dziela 10.00 — 16.00
Godziny otwar­cia dla Wystaw­ców: sobota 9.00 — 16.15; nie­dziela 9.30 — 16.15

Regu­la­min dla Wystaw­ców klik­nij tutaj.

  • Pod­jazd dla Wystaw­ców:
    w dniu mon­tażu: parking bez­płatny w okół obiektu
    w dniu tar­gów: parking bez­płatny w okół obiektu

Odbiór Iden­ty­fi­ka­to­rów: Każdy Wystawca może sko­rzy­stać i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor wystawcy w Biu­rze Orga­ni­za­tora pod­czas trwa­nia targów.

Upo­rząd­ko­wa­nia i zmiana nume­ra­cji sto­isk: mak­sy­mal­nie na 7 dni robo­czych przed targami

Data dostarczenia gotowych reklam do przewodnika (Spis Inwestycji): 16 września 2019 r.
Data dostarczenia plików produkcyjnych do złożenia reklamy: 12 września 2019 r.
Data dostar­cza­nia nazw na fryzy i do spisu wystaw­ców: na 7 dni robo­czych przed targami

Zamó­wie­nia na usługi dodat­kowe (pod­nie­sie­nie stan­dardu sto­isk, wyklejki ścian, wyna­jem plazm, hostessy, ponad­stan­dar­dowy prąd, zmiana kolo­ry­styki wykła­dziny): na 10 dni robo­czych przed targami.

 

Zabu­dowa stoisk

Firmy posia­da­jące wła­sną zabu­dowę: zapra­szamy w pią­tek już od 7.00 (zabu­dowa może trwać mak­sy­mal­nie w pią­tek do 21.00)

Uwaga! W przy­padku, gdy posia­da­cie Pań­stwo wła­sne wkłady i fryzy pro­simy o zgło­sze­nie mailowe na adres: jw@expoprperty.pl

Firmy korzy­sta­jące z zabu­dowy orga­ni­za­tora: zapra­szamy na odbiór sto­iska w pią­tek mię­dzy 16.00 — 21.00.

 

Demon­taż stoisk

Nie­dziela w godzi­nach od 16.15 do 19.15.