Targi odbędą się już za:  204 dni

Targi Nieruchomości & Budowa Domu, Hala Urania, Piłsudskiego 44

Do góry 

 

Informacje techniczne

Ter­min Tar­gów: 6 — 7 paź­dzier­nika 2018r.
Nazwa obiektu: Olsz­tyń­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści
Adres: Olsz­tyn, ul. Pił­sud­skiego 44

 

Godziny otwar­cia dla Zwie­dza­ją­cych: 10.00 ? 16.00
Godziny otwar­cia dla Wystaw­ców: 9.00 ? 16.15

 

Regu­la­min dla Wystaw­ców klik­nij tutaj.

 

Pod­jazd dla Wystaw­ców: bez kart par­kin­go­wych, roz­ła­du­nek od strony wej­ścia głów­nego do budynku

 

Odbiór Iden­ty­fi­ka­to­rów: Każdy Wystawca może ode­brać iden­ty­fi­ka­tor wystawcy w Biu­rze Orga­ni­za­tora pod­czas trwa­nia targów.

 

Upo­rząd­ko­wa­nia i zmiana nume­ra­cji sto­isk: mak­sy­mal­nie na 7 dni robo­czych przed targami

 

Data dostar­cza­nia mate­ria­łów do prze­wod­nika (Spis Inwe­sty­cji): 15 wrze­śnia 2018r.

Data dostar­cza­nia nazw na fryzy i do spisu wystaw­ców: na 7 dni robo­czych przed targami

 

Zamó­wie­nia na usługi  dodat­kowe (pod­nie­sie­nie stan­dardu sto­isk, wyklejki ścian, wyna­jem plazm, hostessy, ponad­stan­dar­dowy prąd, zmiana kolo­ry­styki wykła­dziny): na 10 dni robo­czych przed targami.

 

Zabu­dowa stoisk

 

Firmy posia­da­jące wła­sną zabu­dowę: zapra­szamy w pią­tek już od 9.00 (zabu­dowa może trwać mak­sy­mal­nie w pią­tek do 22.00)
Uwaga! W przy­padku, gdy posia­da­cie Pań­stwo ?wła­sne wkłady i fryzy? ? pro­simy o zgło­sze­nie mailowe na adres: jw@expoprperty.pl

 

Firmy korzy­sta­jące z zabu­dowy orga­ni­za­tora: zapra­szamy na odbiór sto­iska w pią­tek mię­dzy 16.00 ? 21.00.

 

Demon­taż stoisk

 

Nie­dziela w godzi­nach od 16.15 do 19.15.