Targi odbędą się już za:  204 dni

Targi Nieruchomości & Budowa Domu, Hala Urania, Piłsudskiego 44

Do góry 

 

O targach:

Wstęp na Targi

 

Data: 12–13 paź­dzier­nika 2019 r.
Miej­sce: Hala Ura­nia
Adres: Olsz­tyn, Ul. Pił­sud­skiego 44

 

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 — 16.00

 

Wstęp bez­płatny!

 

Regu­la­min dla zwie­dza­ją­cych klik­nij tutaj.

 

Bli­sko 4000 odwie­dza­ją­cych podczas

 

ostat­niej edycji!

 

Olsz­tyń­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu to jedyna impreza tar­gowa w Olsz­ty­nie, która sku­pia wszyst­kie liczące się inwe­sty­cje z Olsz­tyna i jego oko­lic oraz firmy z branży kom­plek­so­wej budowy domu od A do Z.  Naszą imprezę odwie­dzają tysiące  gości. W 2017 roku zapra­szamy do udziału w kolej­nej ? już czwar­tej edy­cji ? w dniach 16–17 września.

 

Trzy edy­cje tar­gów zgro­ma­dziły już łącz­nie bli­sko 8 000 gości. Swoją ofertę zapre­zen­to­wało na nich bli­sko 80 wystaw­ców - dewe­lo­pe­rów, pośred­ni­ków w obro­cie nie­ru­cho­mo­ściami, ban­ków, pośred­ni­ków finan­so­wych, firm budow­la­nych oraz firm spe­cja­li­zu­ją­cych się w wypo­sa­że­niu i aran­ża­cji wnętrz. Impreza z edy­cji na edy­cję ma coraz więk­szy zakres tema­tyczny i gro­ma­dzi coraz wię­cej gości.

 

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Olsz­ty­nie i oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z zamiesz­ka­nia na tere­nie Olsz­tyna. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i niskie koszty życia i wysoka jakość i kom­fort życia ? to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.

 

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Więk­szość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Goście będą mogli rów­nież zapo­znać się z bogatą gamą usług dodat­ko­wych, m.in. doradz­twa finan­so­wego, aran­ża­cji wnętrz, budowy domu i kom­plek­so­wego wykoń­cze­nia wnętrz.

 

To dosko­nała oka­zja pozna­nia peł­nej oferty tej loka­li­za­cji. Dodat­kowo więk­szość naszych wystaw­ców w tych dniach otwiera swoje biura sprze­daży i inwe­sty­cje, dzięki czemu ?od ręki? można kupić wyma­rzone ?M?.

 

To ide­alne miej­sce dla każ­dego kupu­ją­cego nowe M! Na tar­gach dostępne będą nowe, niż­sze ceny nie­ru­cho­mo­ści oraz obni­żone marże kre­dy­tów hipotecznych.

 

Zakres tema­tyczny:

 

  • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)
  • prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
  • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
  • aktu­alna oferta kredytowa
  • pro­jek­to­wa­nie, kom­plek­sowe wykoń­cze­nia wnętrz i wypo­sa­że­nie wnętrz.