Już za:

2-3 marca 2024r.., Hala Urania

Olsztyńskie Targi Nieruchomości & Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

Zabudowa indywidualna

Oferujemy zabudowę indywidualną w trzech nowoczesnych systemach wystawienniczych – stoiska z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb Klienta oraz montażem i demontażem.

Oferta zabudowy indywidualnej EXPO PROPERTY

 

Zabudowa standardowa

Podstawowa zabudowa stoisk targowych przygotowywana jest w systemie OCTANORM według poniższej specyfikacji.

Stan­dard powierzchni zabu­do­wa­nej w sys­te­mie OCTANORM

Specyfikacje

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do stoiska:

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do Spisu Inwe­sty­cji (Prze­wod­nik Targowy):

Informacje techniczne

Uwaga!
Prosimy Wystawców oraz osoby od zabudowy o pobranie i wypełnienie w domu lub bezpośrednio na targach deklaracji epidemiologicznej.

Link do deklaracji epidemiologicznej: <kliknij tutaj>

Ter­min Tar­gów: 14-15 października 2023r.
Nazwa obiektu: Hala Urania
Adres: Olsztyn, ul. Piłsudskiego 44

Godziny otwar­cia dla Zwie­dza­ją­cych: sobota 10:00 — 16:00; nie­dziela 10:00 — 16:00
Godziny otwar­cia dla Wystaw­ców: sobota 9:15 — 16:15; nie­dziela 9:45 — 16:00

Regu­la­min dla Wystaw­ców klik­nij tutaj.
Regulamin Hali Urania kliknij tutaj.

Program “Wymogi dla Wystawców” kliknij tutaj oraz śledź na www.gov.pl/web/rozwoj/targi
Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej kliknij tutaj.

  • Pod­jazd dla Wystaw­ców:
    w dniu mon­tażu: parking bez­płatny w okół obiektu
    w dniu tar­gów: parking bez­płatny w okół obiektu

Zasady Parkowania kliknij tutaj.

Odbiór Iden­ty­fi­ka­to­rów: Każdy Wystawca może sko­rzy­stać i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor wystawcy w Biu­rze Orga­ni­za­tora pod­czas trwa­nia targów. Liczba wydanych identyfikatorów jest określona – każdemu Wystawcy przysługuje 1 identyfikator na każde 2m² wynajętej powierzchni, przy czym maksymalna liczba wydanych identyfikatorów wynosi 8 sztuk.

Upo­rząd­ko­wa­nia i zmiana nume­ra­cji sto­isk: mak­sy­mal­nie na 7 dni robo­czych przed targami

Data dostarczenia gotowych reklam do przewodnika (Spis Inwestycji): 1 września 2023r.
Data dostarczenia plików produkcyjnych do złożenia reklamy: 1 września 2023r.
Data dostar­cza­nia nazw na fryzy i do spisu wystaw­ców: na 10 dni robo­czych przed targami

Zamó­wie­nia na usługi dodat­kowe (pod­nie­sie­nie stan­dardu sto­isk, wyklejki ścian, wyna­jem plazm, ponad­stan­dar­dowy prąd, zmiana kolo­ry­styki wykła­dziny): na 10 dni robo­czych przed targami.

 

Zabu­dowa stoisk

Stoisko zabudowane – stoisko w systemie OCTANORM zamówione u Organizatora Targów

Stoisko niezabudowane – zabudowa wykonywana przez Wystawcę we własnym zakresie

W przypadku stoisk niezabudowanych:

Godziny zabudowy: piątek, godz. 9:00 – 18:00
Demontaż stoiska i zdanie czystej powierzchni: niedziela, godz. 16:00 – 19:00
Elementy konstrukcyjne sąsiadujące w bezpośredniej granicy z innymi stoiskami należy wykończyć kolorem białym lub w kolorach jasnych np.: jasny szary, jasny beż, oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

W przypadku stoisk zabudowanych:

Odbiór i aranżacja stoiska: piątek, godz. 14:00 – 18:00
Opuszczenie stoiska w stanie „sprzed odbioru”: niedziela, godz. 16:00 – 17:00
Możliwość zamontowania przez Organizatora wkładów klienta pod warunkiem dostarczenia wraz ze zdjęciem przedstawiającym kolejność wpięcia na halę w godz. 9.00-12.00